Wzmocnienie oświaty i wdrażanie pilotażowych działań edukacji włączającej to jeden z elementów działań na rzecz rozwoju Powiatu Łęczyńskiego. Edukacja włączająca ma na celu stworzenie takiego klimatu szkoły ogólnodostępnej, aby każdy uczeń miał warunki do rozwijania indywidualnego potencjału na miarę swoich możliwości. Głównym założeniem jest przygotowanie oferty edukacyjnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. Edukacja włączająca to wiodący kierunku polityki edukacyjnej w Europie i USA realizowany także w naszym kraju. W działania te włączył się aktywnie Zarząd Powiatu Łęczyńskiego.

Od 01.07.2021 r. Powiat Łęczyński realizuje Projekt Grantowy „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”
w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Rolę SCWEW pełni Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW), Podgłębokie 1a, 21-070 Cyców.

Celem głównym zadania grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Na terenie Polski powstały 23 Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW). Spośród powołanych Centrów tylko trzy jednostki swoją działalność prowadzą ze względu na trudności w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym:

Tabela 1

Lp.Nazwa Podmiotu – OPPlacówka i jej dominujący zakres działalności
1.Powiat ŁęczyńskiSCWEW Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Podgłębokiem
Trudności w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym
2.Fundacja PerieSCWEW Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach Trudności w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym
3.Powiat WołowskiSCWEW Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Trudności w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym

Działaniami wspierającymi przez SCWEW na terenie powiatu zostało objętych 6 placówek oświatowych, w tym 4 szkoły prowadzone przez Powiat Łęczyński, 1 przez Gminę Ludwin i 1 przedszkole przez Gminę Cyców. Poniższa tabela przedstawia szkoły objęte wsparciem w zakresie działań edukacji włączającej:

Tabela 2

Lp.Nazwa przedszkola/szkołyTyp
1.Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w MilejowieLiceum Ogólnokształcące
2.Zespół Szkół Górniczych w ŁęcznejTechnikum
3.Zespół Szkół im. K.K. Jagiellończyka w ŁęcznejTechnikum
4.Zespół Szkół Rolniczych w KijanachTechnikum
5.Przedszkole Samorządowe w Cycowie/Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie, ul. Chełmska 44, 21-070 CycówPrzedszkole
6.Zespół Szkół nr 1 w Ludwinie,
Ludwin – Kolonia 20, 21-075 Ludwin
Szkoła Podstawowa

Po utworzeniu Centrum podstawowym działaniem było opracowanie raportu z diagnozy wstępnej w przedszkolu i szkołach objętych wsparciem oraz opracowanie diagnoz pogłębionych w w/w jednostkach. Działania te zrealizowano co pozwoliło przejść do kolejnych działań obejmujących:

– konsultacje indywidualne dla dyrektorów i koordynatorów ds. edukacji włączającej,

– prowadzenie wypożyczalni sprzętu,

– konsultacje ekspercie dla kadry przedszkola i szkół,

– konsultacje w zakresie opracowania i dostosowania programów nauczania z względnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy,

– konsultacje w tworzeniu Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego (IPET), indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju, indywidualnych programów nauczania lub indywidualnego toku nauki,

– organizowanie wsparcia specjalistycznego dla rodziców, dzieci i uczniów,

– prowadzenie Rad Pedagogicznych

– konsultacje mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie użytkowania sprzętu
z wypożyczalni SCWEW,

– organizacja konferencji skierowanej do społeczności lokalnej dot. działań SCWEW,

– organizacja kampanii społecznych

– obserwacje wspierające/superwizje koleżeńskie,

– zajęcia modelowe na terenie szkół i przedszkola,

– działania doradczo-szkoleniowe w przedszkolu/szkołach w kontekście sytuacji interwencyjnych,

– organizacja sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkola,

– ewaluacja działań SCWEW.

W kontekście realizacji projektu pojawiły się nowe wyzwania wartym przemyślenia wydaje się organizowanie różnych akcji w włączających skierowanych do środowiska szkolnego i rodzinnego, działaniach angażujących młodzież w realizację edukacji włączającej np. poprzez utworzenie Akademii Profilaktyki Młodzieżowej.

Mamy nadzieję, że zrealizowany projekt będzie trwałym elementem na edukacyjnej mapie rozwoju powiatu łęczyńskiego

Skip to content