O nas

Rozwijamy nasz region od 20..

Fundacja Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego (FRPŁ) powstała, aby móc skutecznie działać na rzecz dobra wspólnego poprzez uczestnictwo w życiu publicznym, budowaniu demokracji, propagowaniu postaw patriotycznych i prospołecznych.

Działalność fundacji:

Zadania Fundacji koncentrują się głównie na promowaniu i rozpowszechnianiu polskiego dziedzictwa narodowego opartego na chrześcijańskim fundamencie oraz wspólnych wartościach kulturalnych i patriotycznych, a także wielopokoleniowych tradycjach, dających nam powody do dumy i poczucie przynależności do polskiej wspólnoty narodowej. Ponadto docelowym zadaniem Fundacji jest troska o zrównoważony rozwój powiatu łęczyńskiego, jego gmin i ich mieszkańców w oparciu o rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kreowane wzrostu aktywności społecznej. Zależy nam na upowszechnianiu ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnej/regionalnej spraw publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne.

Cele:

Podtrzymywanie oraz rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Ochrona zabytków i opiekę nad zabytkami

Ochrona miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych

Wsparcie działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego oraz ich ochrony

Wsparcie polskiego folkloru

Edukacja historyczną, kulturalną, naukową, społeczną, patriotyczna

Promowanie ochrony środowiska

Promowanie integracji europejskiej

Promocja rękodzieła

Promocja rzemiosła

Promocja i wsparcie działalności kół gospodyń wiejskich

Promocja i edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Wsparcie instytucji pomocy socjalnej i społecznej

Promocja i rozwój regionu łęczyńskiego

Aktywizacja i budowanie więzi społecznych wśród społeczności lokalnych

Wsparcie podmiotów realizujących zadania wskazane w ww. punktach

Więcej o naszych działaniach:

Spotkanie Chorągwi

Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach.

Polski Węgiel

 

 

Powiat Łęczyński

 

 

Skip to content