Po analizie działań, które zostały już wypracowane przez kadrę SCWEW w ramach realizowanego projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą(SCWEW)” w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, można przedstawić pierwsze propozycje rozwiązań. W obecnym etapie działalności Centrum została wdrożona już strategia komunikacji z koordynatorami, kadrą i Dyrekcją szkół i przedszkola, realizowane jest wsparcie poprzez zaplanowane formy działań, ale także uwzględniane są
w działaniach potrzeby zgłaszane na bieżąco. Zalecana jest kontynuacja dalszej synergicznej współpracy na rzecz środowiska włączającego.

 Dzieci i młodzież to grupa odbiorców, która bardzo chętnie wchodzi w realizowane zajęcia indywidualne bądź grupowe. Zgodnie z ideą modelu SCWEW kadra specjalistyczna
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem swoim doświadczeniem, praktyką, kompetencjami i wiedzą może realizować wsparcie młodzieży w szkołach ogólnodostępnych. Należy kontynuować prowadzone wsparcie specjalistyczne w kolejnych etapach projektowych, aby młodzież była zaopiekowana, a szkoły i przedszkole wzmocnione w kontekście udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W działalności wzmacniającej środowiska szkolne warto wzmocnić ofertę dostępności psychoterapii co jest niewątpliwie jednym z czynników wzmocnienia rodzin i dzieci
w przeżywanych trudnościach w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym.

Analiza przedstawionych danych w tabelach pozwala określić największe potrzeby tematyczne w kontekście wsparcia dzieci, młodzieży, rodziców pod kątem pojawiających się trudności. Jednakże w kontekście edukacji włączającej także te trudności, które pojawiają się liczebnie w mniejszym stopniu nie mogą być pominięte i wsparcie w ich zakresie powinno być realizowane na takim samym poziomie jak we wskazaniach liczebnie wyższych. Gdyż celem edukacji włączającej jest to, aby każde dziecko miało równe szanse, równe możliwości i jak największe wsparcie w trudnościach, które przejawia. Zgromadzone dane należy interpretować tak, że każda trudność, która się pojawia powinna być zaopiekowana. Stąd należy rozważyć takie ułożenie pomocy psychologiczno pedagogicznej, oferty edukacyjnej, aby każdy uczeń mógł mieć odpowiednie wsparcie w rozwoju.

Należy kontynuować szkolenia i doskonalenie kadry pedagogicznej, gdyż jest to droga rozwoju i większej otwartości na zrozumienie trudności ucznia i jego rodziny.

Konieczna jest realizacja wsparcia uczniów zdolnych, stworzenie im warunków do pełnego rozwoju pamiętając, że są to także dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i istnieje rozporządzeniowe wskazanie do objęcia tych uczniów pomocą psychologiczno pedagogiczną. Wachlarz oddziaływań w tym obszarze może być bardzo szeroki. Przykładowo może to być organizacja zajęć pozalekcyjnych, stworzenie lokalnego programu wspierania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Warto pomyśleć o organizowaniu różnych akcji w kontekście włączenia skierowanych do  środowiska szkolnego i rodzinnego, działaniach angażujących młodzież w realizację edukacji włączającej np. poprzez utworzenie Akademii Profilaktyki Młodzieżowej.

Zauważyć można jak wiele zmienia się w otaczającym nam świecie. Dostrzegamy postęp rozwoju wielu branż w obliczu tego jak zmienia się technologia należy zadać sobie pytanie czy równie szybko następują zmiany w edukacji dzieci i młodzieży? Szkoła to miejsce przyszłości naszego kraju. Zaczynając od wdrażanych zmian w społeczności lokalnej mamy szanse na wypracowanie nowych podejść i rozwiązań na skalę ogólnopolską. Dobrze wykształcone i wyposażone w umiejętności dziecko będzie sobie lepiej radzić w życiu, a to jest nasza przyszłość zarówno lokalna jak i ogólnopolska. Zatem trzeba analizować sytuację na bieżąco, wdrażać jak najwięcej zajęć indywidualnych, grupowych odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

Należy kontynuować promocję działań związanych z prowadzoną polityką edukacji włączającej na terenie Powiatu Łęczyńskiego, aby poszerzać świadomość społeczeństwa
i ukazywać zasadność stosowania inkluzji.

Skip to content