Zła sytuacja demograficzna Polski i województwa lubelskiego związana z ujemnym przyrostem naturalnym, migracja do innych regionów Polski i starzeniem się społeczeństwa wymaga podejmowania działań wspomagających społeczność  lokalną jak i działań podnoszących jakość życia co może odwrócić negatywne tendencje demograficzno-społeczne. Działania w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”  finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pozwalają na aktywizację społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Pomoc tego typu podobnie jak program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowany w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego dają szanse na aktywizację społeczno-zawodową bezpośrednich beneficjentów i co bardzo ważne umożliwiają podjęcie aktywności zawodowej osobom na co dzień zaangażowanym w opiekę nad potrzebującymi. Kwoty pozyskane przez Starostwo są niebagatelne i wynoszą w wypadku pierwszego projektu "Usługi indywidualnego transportu door-to-door.." 539 766,22 zł a w wypadku działania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” z Funduszu Solidarnościowego  1 942 335,00 zł.  Zakupiony w ramach powyższych działań 9 osobowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażony w gąsienicowy schodołaz umożliwia sprawna realizacje projektu. Zatrudnieni do jego realizacji pracownicy to kolejne miejsca pracy a co szczególnie ważne dyspozytor to osoba niepełnosprawna.
Skip to content